Copyright 2017 - 2st CTRES

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

เวลา  
 08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องนันทา
 09.00 - 09.10 น. กล่าวรายงาน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย
ประธาน ปอมท. และประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 09.10 - 09.45 น. กล่าวต้อนรับ และปาฐกถาพิเศษ
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 09.45 - 10.30 น. พิธีมอบโล่รางวัล “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
โดย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์  องคมนตรี
 10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
 10.45 - 12.15 น. เสวนา เรื่อง “ปรับทัศนคติอย่างไร เพื่อให้อุดมศึกษาไทยอยู่รอด”
โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก
  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
  • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
  • ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
ดำเนินการเสวนา โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ  ปอมท.
12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 - 14.45 น. เสวนากลุ่มย่อย
กลุ่มที่ ๑ หัวข้อ “ปรับทัศนคติ อุดมศึกษาไทย”
     โดย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย/สถาบัน
กลุ่มที่ ๒ หัวข้อ “ปรับทัศนคติ อาชีวศึกษาไทย”
     โดย ผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย” ครั้งที่ 1
15.00 - 16.30 น. การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์
  • การวิจัยจากงานประจำ
  • การวิจัยในชั้นเรียน
การแสดงผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วและมีการนำมาใช้แก้ปัญหา หรือพัฒนางานประจำได้จริง
นิทรรศการ “การวิจัยจากงานประจำ”
16.30 - 17.30 น. ชมแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิด ภายในสวนนงนุช
18.00 - 21.00 น. งานเลี้ยงรับรองและพิธีแสดงความยินดีแด่อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

 09.00 - 10.15 น. เสวนา “ประสบการณ์การทำงานวิจัยจากงานประจำและการวิจัยในชั้นเรียน”
โดย ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วและ
มีการนำมาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนางานประจำได้จริง
 10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
 10.30 -11.45 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิจัยจากงานประจำในระบบการศึกษา”
 11.45 - 12.00 น. พิธีมอบรางวัลการประกวด
  • ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วและมีการนำมาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนางานประจำได้จริง
  • ผลงานการวิจัยจากงานประจำและการวิจัยในชั้นเรียน

โดย ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช

พิธีปิดการประชุมวิชาการ

 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
 13.00 - 14.00 น. ชมการแสดงวัฒนธรรม ณ โรงละคร นงนุชเธียเตอร์ และการแสดงช้างแสนรู้

 หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Visitors Counter

019702

Your IP: 54.167.215.35
2017-04-30 18:40

สอบถามรายละเอียดได้ที่

สภาคณาจารย์และพนักงาน 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Mobile: 081-493-6910
(ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน)

Mobile: 084-545-8778
(คุณดารณี สลามเต๊ะ)

Mobile:081-207-6175
(คุณมลิวัลย์ อริพงษ์)

โทรสาร : 02-329-8157
E-mail : crtes2017@gmail.com