Copyright 2017 - 2st CTRES
ช่วงเวลา
กำหนดการ
การประกวดผลงานวิจัย
การนำเสนอผลงานวิจัย
อื่นๆ
30 เม.ย. 2559 ประกาศรับผลงานวิจัย ประกาศรับบทความวิจัย (ใหม่) รับลงทะเบียนล่วงหน้า 3,000 บาท
31 ส.ค. 2559 วันสุดท้ายของการส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด วันสุดท้ายการส่งบทความวิจัย (ใหม่)  
1 ส.ค. - 15 ก.ย. 2559   ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่าน และส่งคืนผู้นำเสนอผลงานเพื่อปรับปรุงแก้ไข  
1 ส.ค. - 25 ก.ย. 2559 กรรมการพิจารณาผลงานวิจัยเข้าประกวด    
30 ก.ย. 2559 แจ้งผลการประกวดผลงานวิจัย  วันสุดท้ายของการส่งกลับเรื่องเต็มที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  วันสุดท้ายการลงทะเบียนล่วงหน้า
10 ต.ค. 2559   ตอบรับการตีพิมพ์  
1 ต.ค. - 15 พ.ย. 2559   จัดพิมพ์เรื่องที่ผ่านการแก้ไข และชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วใน Proceedings ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 เป็นต้นไป ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท
24 - 25 พ.ย. 2559 ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดเข้าร่วมเสวนางานวิจัย นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) และรับการตีพิมพ์ใน Proceedings

 

Visitors Counter

019699

Your IP: 54.167.215.35
2017-04-30 18:40

สอบถามรายละเอียดได้ที่

สภาคณาจารย์และพนักงาน 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Mobile: 081-493-6910
(ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน)

Mobile: 084-545-8778
(คุณดารณี สลามเต๊ะ)

Mobile:081-207-6175
(คุณมลิวัลย์ อริพงษ์)

โทรสาร : 02-329-8157
E-mail : crtes2017@gmail.com