Copyright 2018 - 2st CTRES

1st blog

กำหนดการ
การประกวดผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว
การนำเสนอผลงานวิจัย (ใหม่) ภาคโปสเตอร์
20 ก.ย. 2560 วันสุดท้ายของการส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด 20 ก.ย. 2560 วันสุดท้ายการส่งบทความวิจัย (ใหม่) เข้าร่วมประชุม
15 ต.ค. 2560 แจ้งผลการประกวดผลงานวิจัย 30 ต.ค. 2560  วันสุดท้ายของการส่งกลับเรื่องเต็มที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ
    31 ต.ค. 2560 วันสุดท้ายการลงทะเบียนล่วงหน้า
14 -15 ธ.ค. 2560 ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวด นำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย 14 -15 ธ.ค. 2560 นำเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

Visitors Counter

048943

Your IP: 54.224.117.28
2018-03-20 11:25

สอบถามรายละเอียดได้ที่

สภาคณาจารย์และพนักงาน 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Mobile: 081-493-6910
(ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน)

Mobile: 084-545-8778
(คุณดารณี สลามเต๊ะ)

Mobile:081-207-6175
(คุณมลิวัลย์ อริพงษ์)

โทรสาร : 02-329-8157
E-mail : crtes2017@gmail.com