งานวิจัยจากงานประจำ (R2R) เป็นงานวิจัยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานวิจัยทั่วไปที่จำเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบระเบียบ เพื่อแสวงหาซึ่งคำตอบสำหรับปัญหาหรือคำถามการวิจัยที่กำหนดไว้ หรือเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติด้วยกระบวนการอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละสาขา หากแต่งานวิจัย R2R แตกต่างจากงานวิจัยทั่วไปตรงที่งานวิจัย R2R มีเป้าหมายชัดเจน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานประจำมีองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหางานประจำ
          ในการประชุมวิชาการประชุมวิชาการการวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 4 (The 4th Conference on Research for Thai Education System; CRTES) วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ สามารถแบ่งงานวิจัยจากงานประจำ (R2R) ออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มของงานวิจัยจากงานประจำสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และกลุ่มของงานวิจัยจากงานประจำสำหรับบุคลากรสายวิชาการหรือที่เรียกว่าการวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษา 

          คุณลักษณะสำคัญของงานวิจัยจากงานประจำ (R2R) มีอยู่ 4 ลักษณะ ได้แก่

  1. โจทย์วิจัย มาจากปัญหาในการปฏิบัติงานประจำทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีจุดประสงค์ชัดเจน เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานประจำให้ดีขึ้น
  2. ผู้ทำวิจัยเป็นกลุ่มผู้ที่เผชิญปัญหาที่หน้างาน เป็นผู้มีบทบาทหลักในการทำวิจัย R2R รู้จักปัญหาหน้างานนั้นดีที่สุดและพร้อมปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานตามผลลัพธ์ข้อค้นพบของการวิจัย
  3. ผลลัพธ์ของการวิจัย ต้องมีการวัดผลลัพธ์ที่สำคัญต่อการตัดสินใจปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่เหมาะสมกับบริบทนั้นๆ เช่นหากเป็นการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนควรมีการวัดผลลัพธ์ที่บ่งถึงผลประสิทธิภาพในการแก้ปัญหานั้น หรือหากเป็นการวิจัยที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการศึกษาควรมีการวัดผลลัพธ์ที่บ่งถึงคุณภาพของการบริการนั้นๆ
  4. การใช้ประโยชน์จากการผลการวิจัย เป็นประเด็นที่ผู้วิจัย R2R ต้องให้ความสำคัญมากที่สุดและควรคำนึงถึงตั้งแต่เริ่มคิดตั้งโจทย์วิจัย

          ประเภทการส่งบทความวิจัยจากงานประจำ

  • กลุ่มประกวดที่ 1 งานวิจัยจากงานประจำ สำหรับส่วนสนับสนุนวิชาการ ในกระทรวงศึกษาธิการ
  • กลุ่มประกวดที่ 2 งานวิจัยในห้องเรียน สำหรับครู อาจารย์ ในกระทรวงศึกษาธิการ