การวิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา ยังมีความจำเป็นในระบบการศึกษาไทย ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น เป็นวัตถุดิบที่ดีสำหรับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป ปัจจุบันยังการขาดงานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งนวัตกรรม ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ หากไม่มีงานวิจัยเราก็จะขาดทุนทางปัญญาในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ส่งผลต่อความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจของประเทศ

               การวิจัยในสถาบันการศึกษาในปัจจุบัน ส่วนใหญ่นั้นมุ่งเน้นไปในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรม มีการนำจำนวนผลงานการตีพิมพ์มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยจากงานประจำและการวิจัยในชั้นเรียนค่อนข้างน้อยมาก ซึ่งการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหน้างานหรือเพื่อการพัฒนางานประจำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นนี้ เป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตัวบุคคลและในองค์กร เป็นการเริ่มต้นของคนหน้างานเพื่อพัฒนาการทำงานประจำที่ทำให้เกิดประโยชน์อย่างมากที่จะส่งผลไปสู่สังคม ขณะที่การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยของครูหรืออาจารย์ที่สังเกตเห็นปัญหาบางอย่างของนักเรียนหรือนักศึกษา จึงทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา หาวิธีการแก้ไข และดำเนินการแก้ไขไปพร้อมๆ กับการสอน โดยการวิจัยในชั้นเรียนนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน มิใช่เพื่อขอผลงานของผู้ทำวิจัย จะเห็นได้ว่าระบบการศึกษาไทยนอกจากการกำหนดหลักสูตร จุดมุ่งหมาย แนวนโยบาย ระบบการจัดแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญของแนวทางในการจัดการศึกษาทั้งระบบ เพื่อให้การศึกษาช่วยพัฒนาชีวิตของคนไปในแนวทางที่พึงประสงค์ ดังนั้นการวิจัยในระบบการศึกษาไทย จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการผลักดันในการพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ นำไปสู่การพัฒนาการอุดมศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป

               สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพด้านการวิจัยในระบบการศึกษา และเพื่อการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศไทยได้ จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อ “การประชุมวิชาการการวิจัยในระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 4 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยจะจัดให้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การประกวดผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วและมีการนำมาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนางานประจำได้จริง การประกวดการวิจัยในห้องเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา การบรรยายพิเศษสำหรับผลงานที่ชนะการประกวด การแสดงผลงานการวิจัยใหม่ของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และบุคลาการทั่วไปในรูปแบบของโปสเตอร์ และการแสดงนิทรรศการหน่วยงานต่างๆ