คำแนะนำในการเตรียมบทความวิจัย

1. ต้นฉบับเรื่องเต็ม จำนวนไม่เกิน 6 หน้า

2. พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word for Windows) เวอร์ชัน 2007 หรือ XP หรือ เวอร์ชันใหม่กว่า โดยใช้รูปแบบฟอนต์เป็น TH SarabunPSK เท่านั้น ยกเว้นตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ ให้ใช้รูปแบบฟอนต์เป็น Symbol เท่านั้น

3. ขนาดกระดาษต้นฉบับ ใช้กระดาษขนาด A4 สีขาว พิมพ์แบบ Portrait โดยตั้งค่าหน้ากระดาษ เป็น 16K หรือกำหนดเองขนาด 71/4*101/4 นิ้ว ส่วนระยะขอบ ด้านบน 1 นิ้ว ด้านล่าง 0.75 นิ้ว ด้านซ้าย 1 นิ้ว ด้านขวา 0.75 นิ้ว ขอบเย็บกระดาษ 0 นิ้ว หัวกระดาษ 0.5 นิ้ว ท้ายกระดาษ 0.5 นิ้ว

4. ชื่อเรื่อง : อยู่ชิดขอบบนของหน้า มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเรื่องแต่ละภาษามีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด กำหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 points พิมพ์ตัวหนา (Bold) กำหนดระยะห่างบรรทัด เป็นค่าแน่นอนขนาด 18 points และจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ หากมีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ให้ใช้ฟอนต์ Symbol ขนาด 12 points หรือขนาดตัวอักษรเท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดนั้น

5. ชื่อผู้เขียนและคณะ: เว้น 1 บรรทัดจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ให้ใช้ชื่อเต็มภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ครบทุกคน และต้องใส่เชิงอรรถ เป็นแบบลำดับตัวเลข (ยกกำลัง) กำกับไว้ท้ายนามสกุลให้ครบทุกคน ชื่อผู้เขียนกำหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 12 points พิมพ์ตัวหนา กำหนดระยะห่างบรรทัดเป็นค่าแน่นอนขนาด 12 points จัดชิดขอบขวาของหน้ากระดาษ

6. การแทรกเชิงอรรถให้ใช้แบบ ลำดับตัวเลขอัตโนมัติ โดยใช้ฟอนต์แบบ TH SarabunPSK ขนาด 12 points กำหนดระยะห่างบรรทัดเป็น ค่าแน่นอนขนาด 12 points และจัดข้อความชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ

7. บทคัดย่อ (Abstract): มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขึ้นด้วยบทคัดย่อภาษาไทยก่อนแล้วจึงตามด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

8. คำว่า "บทคัดย่อ" และ "Abstract" ให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 points และพิมพ์ตัวหนา กำหนดระยะห่างบรรทัดเป็นค่าแน่นอนขนาด 18 points จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ส่วนเนื้อหาของตัวบทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 points กำหนดระยะห่างบรรทัดเป็น ค่าแน่นอนขนาด 16 points และบรรทัดแรกของย่อหน้าให้เยื้องมาทางขวา 0.5 นิ้ว และจัดข้อความในแต่ละย่อหน้าแบบข้อความชิดขอบ หากมีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์หรืออักษรกรีก ให้ใช้ฟอนต์ Symbol ขนาด 12 points หรือขนาดที่เท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดนั้น บทคัดย่อไม่ควรเกิน 300 คำ

9. คำสำคัญ (Keywords): ให้พิมพ์ต่อจากส่วนของบทคัดย่อและ Abstract ก่อนขึ้นส่วนของเนื้อหา ควรเลือกคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความจำนวนไม่เกิน 5 คำ ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 points

10. เนื้อหา (Text) : ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ คือ บทนำ วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัยและอภิปรายผล สรุปผลการวิจัย การใช้ประโยชน์จากการวิจัย กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง

11. คำนำ วัตุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัยและอภิปรายผล สรุปผลการวิจัย กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง กำหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 points พิมพ์ตัวหนา กำหนดระยะห่างบรรทัดเป็นค่าแน่นอนขนาด 18 points จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษส่วนของเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยให้เรียงตามลำดับอักษรตัวแรกของชื่อ และตามด้วยปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์ เอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ให้เรียงตามล าดับอักษรตัวแรกของชื่อสกุล (ถ้ามีหลายคนให้เรียงไปตามลำดับ) และตามด้วยปี ค.ศ. ที่ตีพิมพ์ (ปีเก่ามาปีใหม่สุดตามลำดับ)

12. ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง

12.1 สำหรับวารสาร (Journal) วารสารภาษาไทย ชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อตัว ชื่อสกุล (ใช้ และ คั่นชื่อสุดท้าย) ปี พ.ศ.. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (ใช้ชื่อเต็ม). ปีที่: หน้า. วารสารภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ชื่อสกุล, อักษรตัวแรกของชื่อแรก.ชื่อกลาง., อักษรตัวแรกของชื่อแรก.ชื่อกลาง. ชื่อสกุล. (ใช้ and คั่นชื่อสุดท้าย) ปี ค.ศ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (ใช้ชื่อเต็ม). ปีที่: หน้า.

12.2. ตำรา (Text books) ตำราภาษาไทย ชื่อตัว ชื่อสกุล, ชื่อตัว ชื่อสกุล (ใช้ และ คั่นชื่อสุดท้าย) ปี พ.ศ. (ค.ศ.). ชื่อหนังสือ. สำนักพิมพ์. เมืองที่พิมพ์. จำนวนหน้า. ตำราภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ชื่อสกุล, อักษรตัวแรกของชื่อแรก.ชื่อกลาง., อักษรตัวแรกของชื่อแรก.ชื่อกลาง. ชื่อสกุล. (ใช้ and คั่นชื่อสุดท้าย) ปีค.ศ. ชื่อหนังสือ. สำนักพิมพ์. เมืองที่พิมพ์. จำนวนหน้า.

12.3. ตำรา (Text books) ที่มีผู้เขียนในแต่ละบท ตำราภาษาไทย ชื่อตัว ชื่อสกุล, ชื่อตัว ชื่อสกุล (ใช้ และ คั่นชื่อสุดท้าย) ของบทที่อ้าง. ปี พ.ศ. (ค.ศ.). ชื่อบทที่อ้าง. หน้าบทที่ตีพิมพ์. ใน ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. สำนักพิมพ์. เมืองที่พิมพ์. จำนวนหน้า. ตำราภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ชื่อสกุล, อักษรตัวแรกของชื่อแรก.ชื่อกลาง., อักษรตัวแรกของชื่อแรก.ชื่อกลาง. ชื่อสกุล. (ใช้ and คั่นชื่อสุดท้าย) ปี พ.ศ. (ค.ศ.). ชื่อบทที่อ้าง. หน้าบทที่ตีพิมพ์. In ชื่อบรรณาธิการ, ed. eds. ชื่อหนังสือ. สำนักพิมพ์. เมืองที่พิมพ์. จำนวนหน้า.

12.4 เอกสารประกอบรายงานประชุม สัมมนา (Reports and Proceedings) ควรเรียงลำดับดังนี้ ชื่อตัว ชื่อสกุล ปี พ.ศ. (ค.ศ.). ชื่อเรื่อง. ชื่อรายงานหรือการประชุม. วัน เดือน ปี ที่จัด. สถานที่. หน้า.

12.5 ข้อมูลสารสนเทศจากเครือข่ายทาง Internet ควรเรียงลำดับดังนี้ ชื่อตัว ชื่อสกุล ปี พ.ศ. (ค.ศ.). ชื่อเรื่อง. ชื่อหัวเรื่องของ website.แหล่งที่มา (Available Source) : http://www............. . (สืบค้นเมื่อ เดือน ปี).

13. ตาราง และภาพ ให้แทรกไว้ในเนื้อเรื่อง จัดทำเป็นขาวดำเท่านั้น โดยให้ผู้เขียนบทความคัดเลือกเฉพาะที่จำเป็น เรียงลำดับให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ชื่อตารางและภาพให้ภาษาไทย ให้ใช้คำว่า ตารางที่ และ ภาพที่ ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 points และพิมพ์ตัวหนา โดยชื่อตารางให้อยู่ด้านบนของตาราง ส่วนชื่อภาพ ให้อยู่ด้านล่าง พร้อมทั้งคำอธิบายสั้นๆ ที่สื่อความหมายได้สาระครบถ้วน ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 points

14. การเขียนคำไทยเป็นภาษาอังกฤษหรืออักษรโรมัน: ให้ใช้ระบบของราชบัณฑิตยสถาน

15. อื่น ๆ

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ขึ้นต้นด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ยกเว้นคำเชื่อมหรือคำลักษณะเฉพาะในเนื้อหาภาษาอังกฤษในวงเล็บ ให้เป็นอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด ยกเว้นหัวข้อชื่อเรื่องคำเฉพาะ หน่วยย่อ ไม่ใส่จุด ยกเว้นสิ้นสุดประโยคในภาษาอังกฤษ

คำแนะนำในการจัดเตรียมการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

ผู้นำเสนอผลงานที่ผ่านการพิจารณาทุกท่านต้องนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (ขนาด 90x100 ซม.) โดยทุกผลงานจะต้องติดโปสเตอร์ให้เสร็จในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. และเก็บโปสเตอร์ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 หลังเวลา 12.00 น.

การนำเสนอควรประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

ชื่อเรื่อง: ภาษาไทย ชื่อ ตำแหน่ง และหน่วยงานผู้เขียน: ภาษาไทย

ที่มา: แสดงความสำคัญงานวิจัย และวัตถุประสงค์ของงานวิจัยโดยย่อ

ระเบียบวิธีวิจัย: เขียนให้กระชับเป็นขั้นตอนที่เหมาะสม และรายละเอียดสำคัญโดยย่อ

ผลการวิจัย: แสดงผลการวิจัย มีจำนวนตารางและภาพประกอบที่เหมาะสม

สรุปผลการวิจัย: เป็นการย่อสาระสำคัญ รวมกับข้อเสนอแนะและแนวทางที่จะนำไปใช้ประโยชน์