• การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
  • การประกวดผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วและมีการนำมาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนางานประจำได้จริง
  • การประกวดการวิจัยในห้องเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา
  • การบรรยายพิเศษสำหรับผลงานที่ชนะการประกวด
  • การแสดงผลงานการวิจัยใหม่ของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และบุคลาการทั่วไปในรูปแบบของโปสเตอร์
  • การแสดงนิทรรศการหน่วยงานต่าง ๆ