Copyright 2017 - 2st CTRES

รูปแบบการจัดการประชุมวิชาการ

  1. การเสนอผลงานการวิจัยใหม่ซึ่งเป็นงานวิจัยจากงานประจำของบุคกรสายสนับสนุนวิชาการ และการวิจัยในชั้นเรียนทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในกระทรวงศึกษาธิการ ภาคโปสเตอร์
  2. การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
  3. การประกวดผลงานวิจัยจากงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีการนำมาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนางานประจำได้จริง
  4. การประกวดการวิจัยในชั้นเรียนทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในกระทรวงศึกษาธิการ
  5. การเสวนาสำหรับผลงานที่ชนะการประกวด
  6. การแสดงนิทรรศการหน่วยงานต่าง ๆ

Visitors Counter

019698

Your IP: 54.167.215.35
2017-04-30 18:40

สอบถามรายละเอียดได้ที่

สภาคณาจารย์และพนักงาน 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Mobile: 081-493-6910
(ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน)

Mobile: 084-545-8778
(คุณดารณี สลามเต๊ะ)

Mobile:081-207-6175
(คุณมลิวัลย์ อริพงษ์)

โทรสาร : 02-329-8157
E-mail : crtes2017@gmail.com