Copyright 2017 - 2st CTRES

โครงการจัดประชุมวิชาการการวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 1

(The 1st Conference on Research for Thai Education System; CRTES)

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559

ณ โรงแรมนงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่กับนักวิจัยอาวุโส แหล่งทุน และผู้ใช้ผลงานวิจัย
 2. เพื่อเป็นการประกาศผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำไปแก้ปัญหางานหรือการพัฒนางานได้จริง และสามารถนำแนวทางนี้ไปใช้กับหน่วยงานการศึกษาอื่นได้
 3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากรในสถาบันการศึกษาทุกระดับ ในการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนางาน
 4. เพื่อเชื่อมโยงและขยายเครือยข่ายนักวิจัยในระบบการศึกษาไทย


ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ

 1. นักวิจัย อาจารย์ และบุคลากร จากสถาบันอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 2. ครู อาจารย์ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรืออาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ
 4. หน่วยงานต่างๆ ที่มีการทำวิจัยงานประจำ
 5. นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

หน่วยงานรับผิดชอบ

 1. สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
 2. ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
 3. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

สถานที่และระยะเวลาในการจัดประชุม

     โรงแรมนงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 เป็นเวลา 2 วัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. นักวิจัยได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อผู้เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์
 2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้ยั่งยืน
 3. เป็นการพัฒนานักวิจัยและบุคลากรอื่นๆ ตลอดจนองค์ความรู้ด้านระบบการศึกษาไทย

การประเมินผล

     ประเมินผลการประชุมฯ จากผู้เข้าร่วมประชุมโดยใช้แบบสอบถาม

Visitors Counter

019701

Your IP: 54.167.215.35
2017-04-30 18:40

สอบถามรายละเอียดได้ที่

สภาคณาจารย์และพนักงาน 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Mobile: 081-493-6910
(ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน)

Mobile: 084-545-8778
(คุณดารณี สลามเต๊ะ)

Mobile:081-207-6175
(คุณมลิวัลย์ อริพงษ์)

โทรสาร : 02-329-8157
E-mail : crtes2017@gmail.com