Copyright 2018 - 2st CTRES

1st blog

รูปแบบการจัดการประชุมวิชาการ

  1. การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
  2. การประกวดผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วและมีการนำมาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนางานประจำได้จริง
  3. การประกวดการวิจัยในห้องเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา
  4. การบรรยายพิเศษสำหรับผลงานที่ชนะการประกวด
  5. การแสดงผลงานการวิจัยใหม่ของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และบุคลาการทั่วไปในรูปแบบของโปสเตอร์
  6. การแสดงนิทรรศการหน่วยงานต่าง ๆ

Visitors Counter

048949

Your IP: 54.224.117.28
2018-03-20 11:27

สอบถามรายละเอียดได้ที่

สภาคณาจารย์และพนักงาน 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Mobile: 081-493-6910
(ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน)

Mobile: 084-545-8778
(คุณดารณี สลามเต๊ะ)

Mobile:081-207-6175
(คุณมลิวัลย์ อริพงษ์)

โทรสาร : 02-329-8157
E-mail : crtes2017@gmail.com