รูปแบบการจัดการประชุมวิชาการ

 

การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
การประกวดผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วและมีการนำมาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนางานประจำได้จริง
การประกวดการวิจัยในห้องเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา
การบรรยายพิเศษสำหรับผลงานที่ชนะการประกวด
การแสดงผลงานการวิจัยใหม่ของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และบุคลาการทั่วไปในรูปแบบของโปสเตอร์
การแสดงนิทรรศการหน่วยงานต่าง ๆ

Visitors Counter

059728

Your IP: 54.162.118.107
2018-10-17 15:39

สอบถามรายละเอียดได้ที่

สภาคณาจารย์และพนักงาน 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Mobile: 081-493-6910
(ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน)

Mobile: 084-545-8778
(คุณดารณี สลามเต๊ะ)

โทรสาร : 02-329-8157

E-mail : crtes2018@gmail.com

© 2018 CTRES. All Rights Reserved.